Monday, 30 March 2020

Tips inför Lundasemester. Destination Lund Sweden broschyrer

Här ger vi ett exempel på hur man kan tillbringa en vecka i och omkring Lund med hjälp av de broschyrer vi från Lunds ideella turistinformation Destination Lund har tagit fram. Dessutom nästan helt gratis med cykel och till fots på egen hand.
Alla broschyrerna är mobilvänliga och finns här för den som vill komponera sin egen Lundasemester

Här är ett exempel på hur man kan göra med de broschyrer vi har valt ut nedan:

Colours of spring in Lund

Do you know what is the real sign that spring has arrived to Lund? Very simple - the blue scilla carpet near the University library.

Koloniområdena i Lund. Del 2. Om första koloniområdena

Som vi berättade i det första inlägget, då vi berättade lite om Lunds kolonihistoria, så motionerade Nils Lundahl till stadsfullmäktige i Lund den 22 januari 1904 om att det skulle inrättas kolonilotter på en del av de fäladslotter som staden hade löst in. Efter att han sen själv fått utreda frågan tillsammans med botanikprofessor Bengt Jönsson så lämnade de ett förslag till stadsfullmäktige om att ”bereda mindre bemedlade och intresserade stadsbor tillfälle att, efter avslutat dagsarbete och på fristunder, i lugn och ro få ägna sig åt en för kropp och själ uppfriskande och välgörande sysselsättning och förströelse i det fria”. Förslaget bifölls i stadsfullmäktige den 27 maj 1904 och det ledde till att Östra koloniområdet anlades som Lunds första koloniområde 1905.

Koloniområdena i Lund. Del 1. Kolonihistoria ur Lunds perspektiv

Här i Lund finns det 18 koloniområden med små vackra kolonistugor i små trädgårdar men koloniområdena är också intressanta kulturhistoriska sevärdheter som är öppna för allmänheten mellan den 1 maj och den 31 augusti varje år. Som lite exempel på vad ni får se om ni besöker dem så ska vi nu berätta om de fyra av Lunds koloniområden som är över hundra år gamla i en serie med fyra inlägg.
Men innan vi börjar berätta om Lunds fyra äldsta koloniområden så vill vi först i det här inlägget berätta lite kolonihistoria ur Lunds perspektiv. Det blir nämligen så mycket intressantare när man vet lite om hur det började också, och det var i Tyskland det började. Närmare bestämt 1865 där läkaren Moritz Schreber ville anlägga lekplatser som omgavs av odlingslotter för fattiga familjer som ett sätt att stärka barnens hälsa.

Wednesday, 18 March 2020

The new Destination Lund video-guides about city of Lund

Do you follow our YouTube-channels? We have both English and Swedish channels where you can find guides and films about our wonderful city of Lund. Most of the films are produced by us, Destination Lund Sweden.


We have a series of the short films showing glimpses of the city.

Film 1. Have you discovered the cosy city of Lund?
In Swedish - Har du upplevt den mysiga staden Lund?

Film 2. Have you discovered the university city of Lund?
In Swedish - Har du upplevt universitetsstaden Lund?

We will upload the new film every week during the March-April 2020.

Welcome to Lund! 

Sunday, 15 March 2020

Stortorget i Lund

Tänk er hela Stortorget  i Lund täckt av ekplank! Det låter kanske som en omöjlig tanke men så har det faktiskt varit en gång tiden!

I början av 1100-talet när Lund just hade blivit ärkesäte för hela Skandinavien, genomförde den danska kungamakten en monumental satsning för att göra Stortorget till stadsbebyggelsens absoluta mittpunkt, som det berättas om det i det stora verket om Lunds historia. Det var en jättelik ekonomisk investering och när torget stod färdigt var det ett enastående uttryck för kungens makt och ambition.

Lund blev ärkebiskopssäte (1103) för en kyrkoprovins som omfattade hela det kristna Skandinavien

Den ende som överlevde när Knut den Helige och hans följe mördades, i Sankt Albani kyrka i Odense den 10 juli 1086, var Knuts bror Erik. Han blev Danmarks kung år 1095 och kallades därefter för Erik Ejegod. Han tog aktivt ställning för påven mot den tysk-romerske kejsaren i investiturstriden och det gjorde att planerna på att upprätta ett danskt ärkestift återupptogs igen.
Investiturstriden var en konflikt mellan den tysk-romerske kejsaren och påven om makten över kyrkan där båda sidor ansåg att de hade fått makten över kyrkan från Gud. Påven bannlyste ärkebiskopen i Hamburg-Bremen vid två tillfällen för hans illojala handlingar och ärkebiskopen bannlyste Erik Ejegod av någon okänd anledning. När Erik Ejegod reste på pilgrimsfärd hösten 1098 och träffade påven Urban II för kyrkopolitiska överläggningar så var det i första hand för att diskutera var bannlysningen av Erik Ejegod, men upprättandet av ett danskt ärkestift diskuterades också. Förmodligen var det då som förutsättningarna och påvens krav för att upprätta ett danskt ärkestift utreddes och klargjordes.
När Erik Ejegod återvänt hem till Danmark igen så påbörjades förberedelserna för att uppfylla de krav som påven hade ställt upp. Vid två tillfällen skickade han kungliga sändebud till påven för att informera om hur det gick och för att fortsätta förhandlingarna. Den första uppvaktningen, som troligen gjordes år 1099, handlade i första hand om Knut den Heliges helgonförklaring. År 1101 avled ärkebiskopen i Hamburg-Bremen och då hade den tyske kejsaren inte längre någon bundsförvant i norr. Det öppnade troligen vägen för Erik Ejegod och påve Urban II och den andra uppvaktningen med kungligt sändebud till påven, som gjordes år 1101, var helt inriktad på ärkestiftsfrågan.
Påve Paschalis II svarade på den andra uppvaktningen med att skicka en påvlig legat till Danmark omkring årsskiftet 1102–1103 för att undersöka vilken av städerna Lund och Roskilde som var bäst lämpad för att bli ärkebiskopssäte. Svend Estridsen hade föredragit Roskilde men de av hans söner som ärvde kronan föredrog Lund. Lunds gynnsamma kommunikativa läge men framför allt de starka personliga banden mellan kungafamiljen och kyrkans företrädare i Lund gjorde att valet föll på Lund.

Kungsgården i Lund. Del 2

Vi har berättat om byggnader på kungsgården i Lund i flera tidigare inlägg och nu ska vi sammanfatta det vi har berättat hittills och berätta om ytterligare två byggnader och en kyrka till som också byggdes på kungsgårdens område som man ser i kartan nedan. De vi har berättat om tidigare är Harald Blåtands stavkyrka (1) som troligen byggdes där på 970-talet, kyrkan Sankt Clemens (2) som kung Knut den Store troligen lät bygga i slutet av 1020-talet, den romanska stenbyggnaden under Lunds domkyrka (3) som troligen byggdes omkring år 1030 som en byggnad för klosterverksamhet som var föregångare till Den helige Laurentius gemenskap, dvs. Lunds domkyrkas kaniker, och torgkorset (4) som restes vid kyrkogårdens södra gräns omkring 1042.

Destination Lund put some colour to old photos of Lund

We know that many of our followers like the old pictures from Lund, they are even more lovely in color, don´t you agree? This is how it could have looked if there had been colored photos at that time.
This is a photo of the Church street around 1900, toward south. The Cathedral to the left, and the famous café Lundagård to the right.

Monday, 9 March 2020

Skånes första kloster byggdes på 1070-talet i Lund. Benediktinermunkklostret Allhelgonaklostret

Som vi har berättat i tidigare inlägg så bildades det troligen något slags klosterverksamhet i Lund redan någon gång omkring år 1030 i den byggnad som fanns där Lunds domkyrka byggdes senare. Det var då troligen ett kaniksamfund som var föregångare till Den helige Laurentius gemenskap vid Lunds domkyrka. Även i Dalby bildades det ett kaniksamfund med augustinkaniker efter att Dalbys och Lunds stift slagits samman omkring år 1066 med Dalbys biskop Egino som biskop och Drotten i Lund som hans biskopskyrka. Men på 1070-talet stiftades det som kom att bli Lunds och hela Skånes första riktiga kloster med munkar som levde tillsammans.
Allhelgonaklostret som det kallades, byggdes på det som numera brukar kallas för Helgonabacken som man ser i den första bilden nedan och där finns numera Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.

Klostret är fortfarande ganska dåligt arkeologiskt undersökt men kartan i nästa bild nedan visar ungefär var man tror att klosterlängorna fanns med den stora klosterkyrkan i norr. Klosterkyrkan var omkring 50 meter lång och hade troligen ett torn i väster och en krypta under koret. Långhuset var treskeppigt och sidoskeppen fortsatte runt den halvrunda absiden.

Här restes ett högt torgkors omkring år 1042 i Lund

I det förra inlägget berättade vi om den romanska stenbyggnad som det finns lämningar av under Lunds domkyrka, se kartan i den första bilden nedan, och sa att det troligen var en byggnad för något slags klosterverksamhet. Troligen en föregångare till Den helige Laurentius gemenskap som senare blev det alltmer sekulariserade kaniksamfundet för Lunds domkyrka.

I området söder om där Lunds domkyrka finns nu fanns det en kyrkogård från omkring år 1030 och vid dess södra gräns, ungefär där man ser korset i kartan nedan, restes omkring år 1042 vad man tror var ett högt kors https://goo.gl/maps/1sVzEHebVUe6hJ2S6.

Söder om kyrkogården fanns torget, det som numera är Stortorget men som sträckte sig längre upp vid den tiden och under hela medeltiden.
Nästa bild föreställer en färglagd version av hur den dåvarande arkeologen Ragnar Blomqvist tror att korset kan ha sett ut.

I samband med en arkeologisk undersökning år 1944 hittades lämningarna av ett 1,5 gånger 1,5 meter brett fundament som var fyllt med stora stenar som höll resterna av en stolpe på plats i mitten av fundamentet. Stolpen hade en diameter på hela 62 centimeter och var nedgrävd med 1,5 meter under den dåvarande marknivån vilket tyder på att stolpen måste varit väldigt hög.

Tuesday, 3 March 2020

En byggnad under Lunds domkurka

Vad är det för någon byggnad som finns under Lunds domkyrka? Närmare bestämt under det norra sidoskeppet som man ser i bilden nedan där det astronomiska uret finns bakom fotografen där bilden togs.

Det är en fråga som vi tyvärr inte har något säkert svar på men vi vet att det är romansk byggnad av sten som måste ha byggts för omkring eller uppåt tusen år sedan innan den sedan revs för att ge plats åt Lunds domkyrka https://goo.gl/maps/Gn8kRupn55gfnCuQA. Men vad byggnaden hade för funktion vet vi inte säkert.

Sankt Clemens - Lunds näst äldsta stenkyrka

I sydöstra hörnet mellan Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan här i Lund https://goo.gl/maps/Q4mxuBntwbZXkixF7 har det hittats lämningar efter en kyrka helgad åt Sankt Clemens och det är troligen Lunds näst äldsta kyrka som är byggd av sten. Kyrkor helgade åt Sankt Clemens har i flera fall kunnat kopplas till kungsgårdar och det här området var troligen en del av kungsgårdens område sedan 970-talet.
Kartan i den första bilden nedan visar var i kvarteret som kyrkan fanns och nästa bild visar vilket håll man ska titta åt när man står där i den gatukorsningen.


Lund var Danmarks huvudmyntort under medeltiden

Det är inte lätt att se men på myntet man ser i bilden nedan står det "SVEN REX AD DENER" vilket betyder Sven kung i Danmark. Den Sven det handlar om är Svend Tveskæg som blev Danmarks kung omkring år 986 efter sin far Harald Blåtand.

På frånsidan (myntets baksida) som inte syns står det "GODWINE M-AN DENER" vilket betyder Godwine myntare i Danmark. När Svend Tveskæg inledde den första organiserade danska utmyntningen av anglosaxiskt inspirerade mynt omkring år 995 så var det med engelska myntare som kommit till Lund och det kom nya myntmästare till Lund efter hand under lång tid framöver.
I nästa bild nedan ser man en stödkäpp som har hittats här i Lund som spår efter ännu en engelsk myntmästare. Det står Ulfkil med runor på käppen och det var troligen en myntmästare som hetter Ulfcil som arbetade i London men kom till Lund på 1030-talet under Svend Tveskægs son kung Knut den Stores tid. Hans skandinaviska namn har tolkats som att han har angloskandinaviskt ursprung och att han ursprungligen kom någonstans från östra England.


Small travel guide on Lund in ENGLISH from Destination Lund Sweden

Finally! We have the small travel guide “Destination Lund” in English! It’s free of charge and suitable to all kinds of electro...